БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
Набиране на кандидати за домашен помощник
Социални услуги

С издадена Заповед на Кмета на Община Благоевград е сформирана комисия, която да проведе интервюта с одобрени лица, които са подали Заявления за започване на работа по проект „Грижа в дома в Община Благоевград“, Договор № BG05SFPR002-2.001-0152-C01. Интервютата ще бъдат провеждани в Зала 5 в сградата на община Благоевград, на 28.09.2023 г. и на 29.09.2023 г. съгласно изготвен график: 

Класирани кандидати за работа по проект "Грижа в дома в община Благоевград" след проведените интервюта на 28-29.09.2023 г.

Община Благоевград набира кандидати за домашен помощник по проект.

Община Благоевград обявява прием на документи за свободни работни места за домашен помощник.

Позициите са по проект „Грижа в дома в община Благоевград“, който надгражда създадения модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Одобрените кандидати ще предоставят:

- почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете;

- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги;

Услугата е в подкрепа на лица с увреждания и възрастни хора и осигурява грижа в дома, отговаряща на техните  нужди, идентифицирани в резултат от извършена индивидуална оценка на потребностите.

Услугата  се предоставя почасово и е безплатна за потребителите.

Заявления за кандидатстване за работа могат да се подават в деловодството на Община Благоевград всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа.

Проектът „Грижа в дома в Община Благоевград“ е с  административен договор за БФП BG05SPR002-2.001-0152-C01,  финансиран по Програма  "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.