БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Често задавани въпроси - Жилищна политика

Често Задавани Въпроси

  1. Целевите групи:

1.1.Общинските жилища са предназначени за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди, за уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

1.2. Общински социални жилища, изградени по Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 година по своето предназначение служат за настаняване под наем на следните две целеви групи:

  • Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания.
  • Хора в риск от бедност и социално изключване.

2. Срок

2.1.Срокът за отдаване под наем на общинско жилище е 5 г.

2.2. Срокът за отдаване под наем на общинско социално жилище е 3 г.

3. Местоложение

  1. Местоположението на общинските жилища е на територията на целия град.
  2. Местоположението на общинските социални жилища е на ул. „Роден край“ №37, №39 и №41

Заявленията за кандидатстване за общинско жилища се подават в периода от 01 март до 31 октомври всяка година, като се отнасят за настаняване през следващата календарна година.

Заявленията за кандидатстване за социални жилища могат да се депозират през цялата годината и важат за съответната календарна година.

Няма пречка лице/домакинство да кандидатства и за двата вида услуга, като следва да подадат пълен комплект от документи отнасящи се за кандидатстване за общинско социално жилище и друг комплект от документи за кандидатстване за общинско жилище.

Договора за наема на общинско жилище се сключва за срок до 5 години, с възможност да бъде продължен, ако смейството/домакинството продължава да отговаря на изискванията на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища и ако все още нуждата от общинско жилище не е отпаднала.

Срокът на договора за отдаване под наем на общинско социално жилище, изградено със средства по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 г.-2020 г." е три години.

Наемателите на общински жилища, които имат в семействата или домакинствата лица с определени 71% или над 71% трайно намалена работоспособност, заплащат 50% от наемната цена, определена в чл. 25, ал 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища.

Право на целева помощ имат хора с трайни увреждания, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители.