БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Често задавани въпроси - Социални услуги

Често Задавани Въпроси

В социалните услуги, действащи на територията на община Благоевград, които са държавно делегирани дейности: Дом за стари хора, кв. Струмско, Дом за пълнолетни лица с деменция, с. Падеш, всички дневни центрове, Центровете от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Преходно жилище, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за временно настаняване, настаняването се извършва след заявено желание на деловодството на Дирекция Социално подпомагане /на партера в сградата на община Благоевград/. Изключение правят услугите Домашен социален патронаж и Топъл обяд, заявления за тези социални услуги се подават на адрес: гр. Благоевград, ул. „Явор“ №8 /сградата на Домашен социален патронаж/ и ул. „Скаптопара“ №26

За ползване на възможностите за подкрепа, които законодателят е предвидил в областта на социалните услуги за възрастните хора и хората с увреждания, е необходимо да бъде потърсено съдействието на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Всеки гражданин, при заявено желание, може да бъде информиран относно съществуващите социални услуги, които има право да ползва, условията и сроковете за тяхното ползване. Община Благоевград стартира изпълнението на проект по мярка „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Целта на мярка „Грижа в дома“ е да бъдат осигурени почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, включително психологическа подкрепа и осигурени грижи от медицински сестри, консултация с диетолог, доставка на храна и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите. Екипите на „Грижа в дома“ ще съдействат с осигуряване на административни и битови услуги. За допълнителна информация, включително за изпълнението на проект по мярка „Грижа в дома“, следва да се обърнете по компетентност към общината.

Социалната услуга „асистентска подкрепа“ по реда на Закона за социалните услуги (ЗСУ) се предоставя за:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон (чл. 93, ал. 2 от ЗСУ).

„Лична помощ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г., за включване в механизма за лична помощ. Доставчик на личната помощ е Община Благоевград.

Ползвател на лична помощ е:

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

С всеки кандидат за асистент се извършва събеседване, след което се вписва в списък на кандидатите за асистенти в община Благоевград.

С одобрените асистенти се сключва трудов договор по реда на Кодекса на труда.

СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ:

Лице с увреждане, желаещо да ползва лична помощ, трябва да има изготвена индивидуална оценка на потребностите и да е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ Благоевград - гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1.

Подаване на заявление - декларация за включване в механизма за лична помощ 

Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Благоевград. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

В заявлението лицето с увреждане има възможност да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, Община Благоевград може да предложи асистент.

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);

направление с определения брой часове лична помощ в оригинал, издадено от дирекция „Социално подпомагане“ на лицето/детето с увреждане;

пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.

Подаване на заявление-декларация от кандидата за асистент до Кмета на община Благоевград: 

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето/детето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Към заявлението, кандидатът за асистент прилага следните документи:

документ за самоличност (за справка);

автобиография;

декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (приложена към образеца на Заявлението);

копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;

медицински документ за постъпване на работа;

По преценка, кандидатът за асистент може да представи копие от документи, удостоверяващи успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г., и/или други програми и проекти.