БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Често задавани въпроси - Финансова подкрепа

Често Задавани Въпроси

Средствата се предоставят, с решение на Общински съвет – Благоевград по утвърдени критерии от Общински съвет – Благоевград, за задоволяване на инцидентно възникнали тежки здравни, комунално-битови и други жизнено важни социални потребности на лица и семейства.

Лице или семейство, получили еднократна финансова помощ, не може да получи такава на същото основание през календарната година.

Заявление до Кмета на Община Благоевград от лице или семейство, в което са изложени мотивите, обстоятелствата, причините, както и конкретните потребности, които ще бъдат задоволени с исканата еднократна финансова помощ;

- Експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК (ксерокопие);

- Епикризи (ксерокопие);

- Разходнооправдателни документи (ксерокопие);

- Други документи, представени от заявителя, в зависимост от конкретния случай (оригинал или ксерокопие);

- Социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане” (изисква се служебно).

- Удостоверения за доходи на пълнолетни членове на семейството;

- Копие на документ с номер на банкова сметка на заявителя.

Всички подадени заявления се разглеждат от Комисия, която се състои от трима представители на общинска администрация /определени със Заповед на Кмета/ и двама представители на Общински съвет – Благоевград.

Комисията заседава най-малко веднъж на тримесечие. Комисията се ръководи от Директор „Социална и жилищна политика“, който е със статут на Председател на Комисията.

Комисията взема мотивирано решение за включване или невключване на всяко конкретно заявление в предложение до Общински съвет – Благоевград.

Комисията посочва и конкретен размер на помощта за всяко заявление, с положително становище- Размерът на помощта се съобразява с приложените разходооправдателни документи, други обстоятелства и събраната допълнителна информация.

Комисията изготвя предложение от Кмета на Община Благоевград за отпускане на еднократна финансова помощ, което включва всички заявители, получили положително становище от Комисията и размера на предложената помощ от Комисията.

В срок от 15 дни след заседанието на Комисията, заявителите се уведомяват за отрицателните становища.

Еднократна парична помощ при раждане на живо дете се отпуска въз основа на подадено Заявление-декларация по образец, утвърден от Кмета на Община Благоевград и само при покриване на всички критерии, изброени в Наредбата за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от община Благоевград

Размерът на отпуснатата парична помощ расте пропорционално със степента на образованието на родителя/осиновителя и поредността на детето.

Заявление-декларацията трябва да бъде подписано и от двамата родители на детето освен в случаите, в които в акта за раждане/осиновяване на детето не е вписан втори родител.

Заявление-декларацията се подава от един от родителите/осиновителите (като се легитимира за това с лична карта) или от нотариално упълномощено лице.

Към Заявление-декларацията се прилагат следните документи:

1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;

2. Удостоверение за родените/осиновените от майката деца; /служебно/

3. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родителите или осиновителите; /служебно/

4. Копие от диплома за завършено образование на родителите/осиновителите;

5. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единия родител при развод;

6. Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване на детето (при пълно осиновяване);

7. Служебна бележка/удостоверение издадено от ДГ или училище, когато родителите имат други рождени или осиновени деца, подлежащи на  задължително предучилищно и училищно образование, съгласно чл. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование, с което да удостоверят, че децата са записани и редовно посещават учебно заведение на територията на Община Благоевград, минимум 1/една/ учебна година назад освен, когато се касае за първоначално записване за задължително предучилищно образование.

8. Копие от смъртен акт на починалия родител, при наличието на такъв;

9. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;

10. Номер на банковата сметка с титуляр единият от родителите, посочена в Заявление-декларацията, по която да бъде преведена еднократната финансова помощ;

11. Лична карта за справка.

Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено до трето дете включително, имат родители на новороденото или осиновители, които към момента на подаване на Заявление-декларацията за кандидатстване отговарят на следните условия:

- Да са пълнолетни граждани към датата на раждане на детето;

- Майката да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Благоевград повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му и бащата /ако има такъв/ да е с постоянен и настоящ адрес към момента на подаване на Заявление-декларацията.

- Бащата /ако има такъв/ да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Благоевград повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му и майката да е с постоянен и настоящ адрес към момента на подаване на Заявление-декларацията.

- Да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на Заявлението-декларация за отпускане на еднократната финансова помощ.

- Да нямат изискуеми задължения към Община Благоевград към момента на подаване на Заявление–декларацията за отпускане на еднократната финансова помощ.

- Да не са оставяли дете/деца, в това число новороденото или осиновено дете за отглеждане в семейство на роднини или близки, приемно семейство, социални услуги – резидентен тип, специализирана институция и да не са с отнети родителски права, посредством влязло в сила съдебно решение.

- В случай, че родителите имат други рождени или осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, съгласно чл. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование, да са записали децата в съответното учебно заведение на територията на община Благоевград и да осигуряват редовното им присъствие.

- Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено четвърто и всяко следващо дете, имат само родители или осиновители, които имат висше образование и които към момента на подаване на Заявление-декларацията за кандидатстване отговарят на условията на чл. 2 от настоящата Наредба.

Право за получаване на еднократна парична помощ се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта за осиновяването му.

Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на детето в срок от 6 месеца, считано от датата, на която е родено/осиновено детето.

Заявление-декларацията и приложените документи към него се приемат в деловодството на Бюджетно звено „Комплекс за социални услуги“, Община Благоевград.

Входираните заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете се разглеждат и одобряват от комисия назначена със Заповед на Кмета на Общината. Комисията е в състав от 5 /пет/ члена, от тях трима общински съветници и двама представители на общинска администрация.