БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
Проведено заседание на комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища на Община Благоевград на 21.09.2023 година.
Жилищна политика

Информираме Ви, че на 21.09.2023 г. е проведено заседание на комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища на Община Благоевград. На заседанието са разгледани 7 броя Заявления на лицата желаещи да бъдат картотекирани и настанени в общинските социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014г.- 2020 г. След извършени административни проверки е установено, че 1 от заявителите отговарят на условията за картотекиране и настаняване. Решенията на комисията са оформени в протокол, одобрен от Кмета на Община Благоевград. Изготвена е картотека на лицата от съответните целеви групи, които имат право да бъдат настанени. Протоколът и картотеката са оповестени на информационното табло в сградата на общината.

Община Благоевград

Протокол от заседание на Комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища на Община Благоевград, проведено на 21.09.2023 година.

 Картотека на лица, отговарящи на условията за установяване на жилищните нужди на граждани. ползване и управление на общински жилища за 2023 година и имат право да бъдат настанени с социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година.