БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
Картотеката за 2024 г. на нуждаещи се от жилища лица и семейства в Община Благоевград
Жилищна политика

На 20.03.2024 г. беше поставено на информационното табло на партера на административната сграда на общинска администрация Благоевград и публикувано на интернет страницата на Община Благоевград, Картотеката за 2024 г. на нуждаещи се от жилища лица и семейства в Община Благоевград, съгласно чл. 7 от Правилата за работа на Комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища, съгласно чл. 8, ал. 2 от същата Наредба, утвърдени от Кмета на Община Благоевград на 04.02.2020 година:

1. Картотека за 2024 г. на нуждаещи се от жилища лица и семейства в Община Благоевград – Виж тук

2. Списъкът на лицата, които не отговарят на условията на чл. 5, ал. 1 от същата наредба и поради това не се включват в картотеката за настаняване – Виж тук

3. Протокол от заседание на Комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредбата, проведено на  07.03.2024 г. – Виж тук