БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
Проект на Картотека за 2024 г. на нуждаещи се от жилища лица и семейства в Община Благоевград
Жилищна политика

На 13.02.2024 г. беше поставено на информационното табло на партера на административната сграда на общинска администрация Благоевград и публикувано на интернет страницата на Община Благоевград, Проект на Картотеката за 2024 г. на нуждаещи се от жилища лица и семейства в Община Благоевград, съгласно чл. 7 от Правилата за работа на Комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища, съгласно чл. 8, ал. 2 от същата Наредба, утвърдени от Кмета на Община Благоевград на 04.02.2020 година:

1. Лицата отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища – Виж тук

2. Списъкът на лицата, които не отговарят на условията на чл. 5, ал. 1 от същата наредба и поради това не се включват в картотеката за настаняване – Виж тук

3. Протокол от заседание на Комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредбата, проведено на  01.02.2024 г. – Виж тук

Картотеката и списъкът подлежат на обжалване пред Кмета на Община Благоевград от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обявяването и публикуването им, съгласно чл. 7 от Правилата за работа на Комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища, съгласно чл. 8, ал. 2 от същата Наредба утвърдени от Кмета на Община Благоевград на 04.02.2020 година.