БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
Проведено заседание на комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани
Жилищна политика

Информираме Ви, че на 29.01.2024 г. е проведено заседание на Комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища на Община Благоевград. На заседанието са разгледани 16 броя Заявления на семейства/домакинства, желаещи да бъдат картотекирани и настанени в общински социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 г. - 2020 г." и 7 броя Молби от наематели, обитаващи общинските социални жилища. След извършени административни проверки е установено, че 10 от заявителите отговарят на условията за картотекиране и настаняване. Решенията на комисията са оформени в протокол, утвърден от Кмета на Община Благоевград. Изготвена е Картотека на лицата от съответните целеви групи, които имат право да бъдат настанени в общинските социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 г. - 2020 г.". Протоколът и Картотеката са оповестени на информационното табло в сградата на Община Благоевград.

Протокол от заседание на Комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища на Община Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

Картотека на лица, отговарящи на условията за установяване на жилищните нужди на граждани. ползване и управление на общински жилища за 2024 година и имат право да бъдат настанени с социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година.