БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Информация

Общински социални жилища, изградени по Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 година

Общински социални жилища, изградени по Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 година
Общински социални жилища, изградени по Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 година
Общински социални жилища, изградени по Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 година

Общински социални жилища, изградени по Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 година по своето предназначение служат за настаняване под наем на следните две целеви групи:   

1. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания.

2. Хора в риск от бедност и социално изключване.

Критерии, на които трябва да отговарят кандидатстващите лица, в горепосочените две целеви групи, за да бъдат настанени в общинските социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014г.- 2020г.“:

1. В случай, че лицето е безработно, трябва да е регистрирано в Дирекция Бюрото по труда - Благоевград, при трайна безработица – да е подпомогнато от Дирекция за социално подпомагане - Благоевград.

2. Децата на лицата, кандидатстващи за настаняване, които са в предучилищна и училищна възраст, с изключение на тези с влошено здраве и увреждания, задължително трябва да са записани и да посещават образователните институции на територията на община Благоевград и да имат личен лекар.

3. Лицата от целевите групи задължително следва да живеят/обитават жилищен фонд в лошо състояние и/или с лоша или липсваща инженерна инфраструктура, не трябва да притежават ½, или повече от ½ идеални части от жилищен, нежилищен или вилен имот на територията на Република България, да не са извършвали разпоредителна сделка през последните 5 години, както и да имат постоянен адрес в община Благоевград не по-малко от 3 години към датата на подаване на заявлението за настаняване в социалното жилище.

4. Лицата от целевите групи задължително трябва да имат личен лекар.

     Необходимото Заявление и прилежащите към него декларации за кандидатстване за социално жилище, изградено по Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 жилище, може да изтеглите от тук.