БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Информация

Общински жилища

Общински жилища
Общински жилища
Общински жилища
 1. Общинските жилища:

 Общинските жилища са предназначени за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди, за уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

По своето предназначение общинските жилища са:

1.1 Общински социални жилища за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди по реда на чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища; - 452 броя.

Право да кандидатстват за настаняване под наем в социални общински жилища, имат граждани, семейства или домакинства, с установени жилищни нужди, съгласно тази наредба, които отговарят едновременно на следните условия:

 1. Не притежават жилище, вила, ½, или повече идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Република България;
 2. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, ½ или повече идеални части от такъв имот, или право на стоеж върху него на територията на Република България;
 3. Не притежават нежилищни имоти , предназначени за търговска или стопанска дейност или идеални части от такива имоти в страната (фабрики, работилници, магазини, складове и др.), с изключение на земеделски земи;
 4. Не са прехвърляли имоти по горецитираните т. 1, т. 2 и т. 3 на други лица в 5 годишен срок назад, считано от датата на подаване на заявлението за картотекиране, с изключение на прекратяване на съсобственост ( при условия, че лицето не придобива реална част от съсобствения имот), прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на държавата или общината;
 5. Имат доказан среден месечен доход на член от кандидатстващото семейство/домакинство след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудово възнаграждение, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи под аренда и други, който не надвишава размера на една минимална работна заплата, установени за страната;
 6. Кандидатите и членовете на техните семейства/домакинства нямат непогасени задължения към Община Благоевград;
 7. Имат постоянен адрес и настоящ адрес на територията на община Благоевград повече от 5 години непрекъснато;
 8. Не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за общинско жилища, в което са били настанени като общински наематели, не е прекратено предсрочно по реда на Закона за общинската собственост;

      Необходимото Заявление и прилежащите към него декларации за кандидатстване за общинско жилище, може да изтеглите от тук.

      Необходимото Заявление и прилежащите към него декларации за продължаване на договорните отношения на общинско жилище, може да изтеглите от тук

1.2 Ведомствени жилища по реда на чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища; - 8 броя.

Ведомствените жилища имат право да се ползват от служители в общинската администрация и звената към нея, служители на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Благоевград. Лицата и членовете на техните семейства следва да отговарят едновременно на следните условия:

 1. Да не притежават жилищен, вилен или недвижим имот на територията на община Благоевград;
 2. Да не са прехвърляли имот по т.1 през последните 10 години.

      Необходимото Заявление и прилежащите към него декларации за кандидатстване за ведомствено жилище, може да изтеглите от тук.

1.3 Резервни жилища по реда на чл. 3, т. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища;

Резервните жилища са предназначени за временно настаняване под наем за срок, не по - дълъг от три година на лица:

 1. жилищата, на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, и в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми, както и младежи напускащи социални услуги /до 29 годишна възраст/;

     Необходимото Заявление и прилежащите към него декларации за кандидатстване за резервно жилище, може да изтеглите от тук.

Необходимото Заявление и прилежащите към него декларации за закупуване на общинско жилище, може да изтеглите от тук.

icon
Документи за кандидатстване за общинско резервно жилище
icon
Документи за кандидатстване за общинско ведомствено жилище
icon
Документи за продължаване на договорните отношения
icon
Документи за Картотекиране и кандидатстване за общинско жилище
icon
Документи за закупуване на общинско жилище