БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Клубове на пенсионера в община Благоевград

КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

На територията на Община Благоевград са разкрити и функционират 4 Клуба на пенсионера в съответствие с утвърдения от Кмета на Община Благоевград Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите в Община Благоевград.В тях членуват над 1000 лица в пенсионна възраст. Минималния капацитет на за функциониране на услугата е 50 места

В тях членуват над 1000 лица в пенсионна възраст. Минималния капацитет на за функциониране на услугата е 50 места.Клубовете на пенсионера са социална услуга, предоставяна от Община Благоевград, насочена към създаване на оптимални условия за пълноценно ангажиране, осмисляне свободното време на възрастните хора, съдействие за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите в общината

Основни принципи при извършване на дейността са: 

  1. Взаимно уважение
  1. Позитивно отношение към посетителите на клуба без оглед на пол, етническа и религиозна принадлежност
  1. Създаване на добър микроклимат
  1. Уважение и разбиране към личността и изграждане на чувство, че всеки е потребен и значим в живота.

За изпълнение на своите цели клубовете на пенсионера организират и провеждат самостоятелно или съвместно с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и фондации, частни физически лица и др. инициативи и дейности като:

  1. Разговори, събеседване по актуални събития, гледане на телевизия, слушане на музика и др
  1. Организиране на спортни и забавни игри, излети, екскурзии и др.
  1. Срещи със сродни организации от други населени места в страната и чужбина, отбелязване на лични празници за членовете на клуба, национални и др.
  1. Клубовете провеждат мероприятия за повишаване на здравната и социална култура на своите членове
  1. Участия в музикални фестивали и др. подобни мероприятия в страната

Лицата, желаещи да ползват услугите на Клубовете на пенсионера, е необходимо да подадат заявление в свободен текст на място в клубовете на пенсионера на територията на община Благоевград.